Mở đầu

"..." Nhân vật nói chuyện

'...' Nhân vật nói nhỏ

<<...>> Manas nói chuyện bên trong

<...> Manas nỏi nhỏ

[...] Nhân vật nói chuyện với manas bên trong

Mình thay đổi 1 xíu ở đây

Danh sách chương: